Aktualności

Badanie opinii mieszkańców

środa, 25 listopad 2020 13:28 Napisane przez

W ramach trwającej ewaluacji ex-post „Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska na lata 2014 – 2020” Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o. prowadzi badania opinii mieszkańców na temat kluczowych zagadnień zawartych w ww. dokumencie. Miasto Słupsk, Powiat Słupski, Miasto Ustka, Gmina Ustka, Gmina Słupsk, Gmina Kobylnica i Gmina Dębnica Kaszubska stanowią grupę dobraną ze względu na istniejące pomiędzy nimi silne relacje przestrzenne, takie jak suburbanizacja, dojazdy do pracy i szkół, połączenia komunikacyjne, dostępność transportową, dostępność usług publicznych, administracji oraz specjalistycznych usług medycznych. Strategia powstała jako efekt współpracy Miasta Słupska z gminami partnerskimi wzajemnie na siebie oddziałującymi. Badanie ewaluacyjne prowadzone jest w celu podsumowania działań zrealizowanych w ramach Strategii, a powstałe wnioski pozwolą na sformułowanie podstawowych założeń do stworzenia nowej „Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska 2030”. Zapraszamy do aktywnego udziału w badaniu poprzez wypełnienie przygotowanej dla Państwa ankiety dotyczącej poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska, która znajduje się pod adresem http://www.badania-ipc.pl/poll/index.php/survey/index/sid/461242/newtest/Y/lang/pl

Ankieta będzie dostępna do 5 grudnia 2020 r.

Raport roczny o stanie realizacji Strategii Rozwoju MOF za rok 2019

Pomorskie Trasy Rowerowe R-10

piątek, 19 lipiec 2019 10:25 Napisane przez

Bez nazwy

W dniu 18 grudnia 2018 r. decyzją Zarządu Województwa projekt partnerski pn. . „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 – Partnerstwo Gminy Ustka” został wybrany do dofinansowania.

Wniosek o dofinansowanie przedmiotowego przedsięwzięcia złożony został w ramach Przedsięwzięcia Strategicznego Pomorskie Trasy Rowerowe R-10 do Działania 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego (Oś Priorytetowa 8 Konwersja) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany będzie na podstawie Umowy partnerskiej nr 1/RPOWP/ 2018r. z dnia 30.05.2018 r. pomiędzy Gminą Miasto Ustka - Partnerem Wiodącym i Miastem Słupsk - Partnerem w Projekcie.

Założeniem Przedsięwzięcia Strategicznego Pomorskie Trasy Rowerowe R-10 w części dotyczącej niniejszego partnerstwa jest budowa trasy rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla rowerzystów, a także oznakowanie całości zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Na terenie Słupska przewidziano budowę drogi rowerowej o nawierzchni bitumicznej wzdłuż ulicy 3-go Maja od skrzyżowania z ulicą Chrobrego do skrzyżowania z ulicą Sobieskiego o dł. ok. 1 km stanowiącej uzupełnienie dotychczas wybudowanych odcinków dróg rowerowych trasy R10 wzdłuż ul. 3- go Maja od granicy z gminą Słupsk do skrzyżowania z ulicą Chrobrego, następnie od skrzyżowania z ulicą Sobieskiego do skrzyżowania z ul. Kołłątaja oraz wzdłuż ul. Kołłątaja do dworca PKP. W ramach inwestycji przewidziano budowę dwóch miejsc postojowych, montaż 3 ławostołów, 2 koszy na śmieci, 10 wolnostojących stojaków rowerowych, tablicy informacyjnej i przybornika rowerowego. Całkowita długość trasy R-10 na terenie Miasta Słupska to 3,76 km.

Na terenie Gminy Miasto Ustka projektowana trasa rowerowa poprowadzona będzie od granicy miasta z gminą Ustka ulicami: Polną, Darłowską, wzdłuż zachodniego brzegu rzeki Słupi, kładką przez rzekę Słupia, Ogrodową, ul. Sportową, ul. Grunwaldzką, drogą na os. Żuławy stanowiącą przedłużenie ul. Jagiellońskiej, wzdłuż ogrodzenia terenów sportowych zlokalizowanych przy ul. Grunwaldzkiej (OSIR) do ul. Rybackiej. Po zrealizowaniu inwestycji łączna długość trasy R10 na terenie Gminy Miasto Ustka wyniesie ok. 4,67 km.

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej Dwumiasta Słupsk- Ustka z zamiarem doprowadzenia do zwiększenia liczby turystów odwiedzających miasta oraz doprowadzenie do ciągłości trasy rowerowej R-10 o znaczeniu międzynarodowym, w jej przebiegu przez miasto Ustka i Słupsk i zapewnienie jej zgodności z wymogami europejskiej sieci międzynarodowych tras rowerowych EuroVelo.

Okres realizacji projektu 2018-2020

Całkowita wartość projektu 6 943 429,58 zł, w tym:

wydatki kwalifikowane Miasta Słupska: 956 173,95 zł,

dofinansowanie EFRR 453 895,77 zł,

wkład własny 502 278,17 zł.

Rowery cargo

środa, 20 czerwiec 2018 07:44 Napisane przez

Cobium

Miasto Słupsk jest partnerem trzyletniego projektu CoBiUM – Cargo Bikes in Urban Mobility, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020, priorytet 3 Poprawa transgranicznej sieci połączeń funkcjonalnego na rzecz niebieskiego i zielonego transportu. Liderem przedmiotowego projektu jest Miasto Växjö (Szwecja). W projekcie uczestniczy również Urząd Energii Południowo-Wschodniej Szwecji, Stowarzyszenie Duńska Turystyka Rowerowa (Dania), Uniwersytet w Greifswaldzie (Niemcy) oraz Miasto Gdynia.

W ramach projektu poszczególni partnerzy przeprowadzą inwestycje pilotażowe polegające na wdrożeniu rowerów typu cargo. Dzięki tym działaniom, mieszkańcy naszego miasta będą mieli możliwość korzystania z nich, co przyczyni się do rozwoju dobrych praktyk transportowych w Słupsku. Inwestycja pilotażowa realizowana w naszym mieście może pozytywnie wpłynąć na otaczające nas środowisko.

Promując rowery cargo partnerzy będą dążyć do zredukowania emisji gazów cieplarnianych i ograniczenia ruchu samochodowego w swoich miastach. W dalszej perspektywie oznacza to, że obłożenie miejsc parkingowych może się zmniejszyć, drogi staną się bezpieczniejsze, a poziom hałasu w mieście zostanie obniżony.

Mamy nadzieję, że poprzez rozpowszechnianie wyników projektu, więcej miast w regionie Południowego Bałtyku będzie zainteresowanych umieszczeniem na stałe rowerów cargo w miejskiej przestrzeni publicznej, jako alternatywnego środka dla zrównoważonego transportu.

Okres realizacji: lata 2018 – 2021

Wartość projektu: 1 081 200, 00 zł

Wartość dofinansowania ze środków UE (EFRR): 919 020,00 zł

Łamiemy bariery, łączymy pokolenia

środa, 20 czerwiec 2018 07:40 Napisane przez

 

efrr rpoW dniu 4 grudnia 2017 r. Miasto Słupsk podpisało z Zarządem Województwa Pomorskiego umowę o dofinansowanie projektu pn. „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska” w ramachpoddziałania 8.1.2 RPO WP 2014-2020. Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców, a także poprawa warunków życia na obszarze Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Słupska poprzez kompleksową rewitalizację.

Zakres projektu:

1.1. Wykreowanie przestrzeni publicznej na obszarach nadrzecznych wraz z budową elementów infrastrukturalnych poprawiających dostępność komunikacyjną – odcinek 700m, dwie kładki z odnogą, pow. terenów zielonych 3 ha;

1.2. Przebudowa i modernizacja infrastruktury w ciągu pasów drogowych ul.: Mostnika, Dominikańska, Kowalska, Szarych Szeregów, Armii Krajowej - poprawa dostępności komunikacyjnej obiektów aktywizacji społecznej, kulturalnej oraz polityki opiekuńczej- dł.1760 m;

1.3. Odbudowa i rewaloryzacja Baszty Obronnej wraz z budynkiem przymurnym na potrzeby stworzenia Centrum Współpracy Międzypokoleniowej i Streetworkingu - „Obalmy mury” (F.Nullo)– łączna pow. zabudowy 229,25 m2;

1.4. Remont podwórka na terenach nadrzecznych ogranicz. ul. Partyzantów, A. Krajowej, Szkolna – pow. 0,6 ha;

2. Adaptacja i rozbudowa budynku tzw. wozowni na potrzeby Centrum Inicjatyw Społecznych i Artystycznych wraz z zagospodarowaniem dziedzińca Filharmonii – pow. użytkowa wozowni 1806,91 m2;

3. Kwartały zabudowy w rejonie ul. Długiej, w tym:

3.1. Przebudowa infrastruktury w pasach drogowych ul. Długiej, Ogrodowej, Płowieckiej, Polnej, Sygietyńskiego, Świętopełka - dł. 1483,55 m;

3.2. Zagospodarowanie podwórek w rejonie ul. Długiej, przy Placówce Wsparcia Dziennego oraz DPS - pow. ok.1 ha;

3.3. Remont i przebudowa obiektu na potrzeby utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego „Dom Sąsiedzki” – pow. użytkowa ok. 197,74 m2;

4. Rewaloryzacja istniejących skwerów na OR (Park Waldorffa, Pl. Powstańców Warszawy, Al. Sienkiewicza) -pow. 4,8 ha;

5. Remont i przebudowa wnętrz kamienicy Freundlicha na potrzeby utworzenia Centrum Wsparcia – pow. użytkowa ok. 542,17 m2;

6. Renowacja, rewaloryzacja i remont wybranych elementów wspólnych w budynkach mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem otoczenia budynków -16 komunalnych i 45 wspólnot mieszkaniowych;

7. Cross–financing – „Miasto bliskie” - realizacja przedsięwzięć służących zwiększeniu zaangażowania mieszkańców oraz rozwoju postaw społecznych poprzez drobne interwencje w miejscach wskazanych przez mieszkańców obejmujące nasadzenia roślin na terenach publicznych, montaż ławek i innych elementów małej architektury, montaż lamp, opraw oświetleniowych, likwidacja barier architektonicznych.

Cele realizacji projektu:

- tworzenie miejsc służących kształtowaniu aktywności społecznej i gospodarczej,

-integracja mieszkańców, w tym międzypokoleniowa,

- wykreowanie spójnej i kompleksowej oferty społecznej.

Efekty realizacji:

- powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją 265,2 ha;

- liczba mieszkańców na obszarze objętych wsparciem - 22320 os.;

- liczba wspartych obiektów - 65 szt. (w tym 61 budynków mieszkalnych);

- poprawa jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji;

- wyprowadzenie obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego;

- pobudzenie aktywności społeczno – zawodowej i obywatelskiej mieszkańców;

- rewaloryzacja, modernizacja i adaptacja istniejącej zabudowy oraz dostosowanie budynków do funkcji społecznych, gospodarczych, rekreacyjnych, kulturalnych i edukacyjnych;

- poprawa jakości przestrzeni publicznej oraz wizerunku i atrakcyjności obszaru rewitalizacji.

Okres realizacji: 2017-2022

Całkowita wartość projektu: 69 585 996,99 zł

Dofinansowanie ze środków UE: 35 949 243,36 zł

Słupskie Kliny Zieleni

czwartek, 18 styczeń 2018 09:43 Napisane przez

FE IS POIiŚ

W dniu 28 listopada 2017 r. Miasto Słupsk podpisało umowę o dofinansowanie projektu „Słupskie kliny zieleni - urządzanie terenów zieleni na obszarze Miasta Słupska”  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, typ projektu 2.5.2 Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych.  Projekt jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez mieszkańców pragnących aktywnie wykorzystać swój wolny czas. Dzięki nowoczesnemu i innowacyjnemu urządzeniu terenów zielonych w naszym mieście powstaną miejsca oferujące rekreację i wypoczynek mieszkańcom Słupska ze wszystkich grup wiekowych i o różnej sprawności fizycznej odpowiadający najwyższym europejskim standardom.
Projekt realizowany będzie w następujących lokalizacjach:

 • rejon Alei Brzozowej i ul. Nad Śluzami,
 • w okolicach ul. Hubalczyków i ul. Aluchny Emalianow,
 • rejon ul. Zaborowskiej,
 • rejon ul. Szafranka,
 • skwer przy ul. Lutosławskiego,
 • skrzyżowanie ulic Solskiego, Niedziałkowskiego i Krasińskiego,
 • kilkanaście ulic Śródmieścia - zieleń przyuliczna.

Zakres projektu:

- nowe nasadzenia zielenią wielogatunkową opartą na gatunkach rodzimych;

- odtworzenie szpalerów przyulicznych;

- ogólnodostępne strefy do wypoczynku, grillowania;

- place zabaw dla dzieci;

- ścieżki spacerowe;

- biegostrada;

- miejsca pod siłownie zewnętrzne;

- montaż elementów małej architektury;

- wymiana nawierzchni utwardzonej.

Cele i efekty realizacji projektu:

- zwiększenie powierzchni terenów zieleni miejskiej, tereny objęte projektem: 15.20 ha, a ponad 6 ha to dodatkowa powierzchnia biologicznie czynna;

- kompleksowe uporządkowanie i zagospodarowanie terenów zielonych;

- zwiększenie różnorodności biologicznej miasta oraz ochrona przyrody poprzez budowę budek i poideł dla ptaków oraz domków dla owadów, a także zakładaniu łąk kwietnych zamiast trawników;

- poprawa jakości powietrza i podniesienie poziomu życia mieszkańców poprzez redukcję CO2 i poprawę poziomu wilgotności w atmosferze;

- poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych;

- podniesienie atrakcyjności Miasta jako miejsca zamieszkania;

- zmniejszenie stopnia zdegradowanych miejskich terenów zielonych;

- ograniczenie występowania roślin należących do inwazyjnych gatunków obcych;

- pochłanianie hałasu przyulicznego oraz emitowanych zanieczyszczeń;

- zmniejszenie spływu powierzchniowego oraz zwiększenie czystości wód powierzchniowych;

Okres realizacji: lata 2017 - 2019

Wartość projektu: 5 929 646,33 zł

Dofinansowanie ze środków UE (Fundusz Spójności): 4 429 646,32 zł

 

Węzeł transportowy MOF Słupska

wtorek, 24 październik 2017 10:34 Napisane przez

efrr rpo

W dniu   12 września 2017 r. Miasto Słupsk zawarło z Zarządem Województwa Pomorskiego Umowę nr: RPPM.09.01.02-22-0003/17-00 o dofinansowanie Projektu pn. “Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9 Mobilność, Działania 9.1 Transport miejski, Poddziałania 9.1.2 Transport miejski współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach inwestycji planowana jest budowa ogólnodostępnego dworca autobusowego powiązanego tunelem z dworcem kolejowym oraz bezpłatnymi parkingami „Park&Ride”, „Bike&Ride”, „Kiss&Ride”. Głównym celem przedsięwzięcia jest rozwinięty i efektywnie funkcjonujący zintegrowany publiczny transport zbiorowy w skali powiatowej i regionalnej. W tym celu planuje się:

 • budowę układu drogowego umożliwiającego wpięcie węzła w system dróg wyższego rzędu, w tym ul. Sobieskiego, budowę oświetlonych chodników, ciągów pieszo–rowerowych, ścieżek rowerowych;

 • zakup 5 szt. taboru komunikacji miejskiej;

 • budowę budynków obsługi węzła wraz z niezbędnym wyposażeniem;

 • wprowadzenie systemu biletu elektronicznego (karty miejskiej);

 • rozwinięcie sytemu dynamicznej informacji pasażerskiej;

 • wprowadzenie elementów priorytetów dla transportu zbiorowego;

 • kampanię informacyjno-edukacyjną promującą transport zbiorowy.

Cele i efekty Projektu:

 • poprawa dostępności, sprawności, atrakcyjności i ekoefektywności systemu transportu zbiorowego w obszarze funkcjonalnym;

 • przeciwdziałanie powstawaniu obszarów komunikacyjnego wykluczenia;

 • zwiększenie konkurencyjności transportu zbiorowego względem transportu indywidualnego (wzrost liczby pasażerów transportu zbiorowego);

 • wzmocnienie pozycji transportu zbiorowego (mobilność zrównoważona) oraz ograniczenie emisji generowanej przez transport (mobilność niskoemisyjna);

 • zaspokojenie potrzeb komunikacyjnych mieszkańców;

 • poprawa atrakcyjności, komfortu i bezpieczeństwa świadczonych usług oraz infrastruktury transportu zbiorowego, w tym dla osób niepełnosprawnych;

 • rozwój terenów przyległych do węzła - rewitalizacja gospodarcza i społeczna obszaru;

 • poprawa jakości przestrzeni publicznej i wizerunku miasta.

Wskaźniki:

- liczba wybudowanych obiektów parkuj i jedź - 1 szt.

- liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych - 1 szt.,
- liczba zakupionych/zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej - 5 szt.
- wzrost liczby pasażerów przewiezionych w ramach kolejowych wojewódzkich przewozów pasażerskich z węzła w roku 2023 o 1500 osób na dobę w stosunku do roku 2012.
- wprowadzenie systemu biletu elektronicznego - 1 szt.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi: 44 983 996,00 PLN. Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą: 39 692 659,98 PLN.

Dofinansowanie ze środków EFRR w kwocie nieprzekraczającej: 33 738 760,98 PLN.

Rozświetlamy MOF Słupska

wtorek, 07 marzec 2017 12:28 Napisane przez

efrr rpo

Projekt partnerski pn. „Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska” decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego w dniu 2 lutego br. otrzymał dofinansowanie w ramach działania 10.4 Redukcja emisji - wsparcie dotacyjne RPO WP 2014-2020 i uplasował się na wysokim drugim miejscu na liście rankingowej Województwa Pomorskiego. W dniu 1 marca 2017 r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu.

Wniosek aplikacyjny w ramach projektu partnerskiego dla przedsięwzięcia ujętego w Zintegrowanym Porozumieniu Terytorialnym dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska złożyło Miasto Słupsk jako Lider, Gmina Miasto Ustka, Gmina Kobylnica, Gmina Słupsk oraz Gmina Dębnica Kaszubska.

Przedmiotem partnerskiego projektu jest modernizacja oświetlenia ulicznego w ilości 5 572 szt. poprzez wymianę opraw na energooszczędne typu LED, wymianę części słupów wraz z okablowaniem, wymianę wysięgników, wymianę i budowę nowych skrzynek oświetleniowych oraz montaż systemu zarządzania oświetleniem na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska.

W wyniku realizacji projektu zmodernizowanych zostanie łącznie 5 572 szt. punktów świetlnych, z czego na terenie Miasta Słupska - 3 260 szt., Gminy Kobylnica - 1084 szt, Gminy Miejskiej Ustka - 823 szt., Gminy Słupsk 303 szt. oraz Gminy Dębnica Kaszubska - 102 szt. Planowana do modernizacji liczba punktów świetlnych stanowi ok. 43,2% wszystkich lamp istniejących w systemach oświetleniowych partnerów Projektu.

Projekt przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa dostaw energii, racjonalizacji zużycia energii oraz redukcji środowiskowych oddziaływań związanych z emisją. Efektem projektu będzie roczny spadek emisji gazów cieplarnianych o ok. 1 960,51 tony równoważnika CO2 oraz zmniejszenie zapotrzebowania na energię o 2365,92 MWh/r łącznie dla całego zakresu projektu.

Okres realizacji przedsięwzięcia kwiecień 2017 r. – listopad 2020 r.  Wydatki ogółem w projekcie: 28 860 795,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozowju Regionalnego: 23 674 510,13 zł w tym:

- Miasto Słupsk - wydatki ogółem: 17 342 039,00 zł, dofinansowanie EFRR: 14 225 674,58 zł.

- Gmina Kobylnica wydatki ogółem: 4 616 881,00 zł, dofinansowanie EFRR: 3 787 227,48

- Gmina Miasto Ustka - wydatki ogółem: 5 640 000,00 zł 342 039,00 zł, dofinansowanie EFRR: 4 626 492 zł.

- Gmina Słupsk - wydatki ogółem: 916 175,00 zł, dofinansowanie EFRR: 751 538,35 zł.

- Gmina Dębnica Kaszubska - wydatki ogółem: 345 700,00 zł, dofinansowanie EFRR: 283 577,71 zł.

Upowszechnianie edukacji przedszkolnej MOF Słupska

czwartek, 24 listopad 2016 13:02 Napisane przez

efs10 listopada 2016 roku Zarząd Województwa Pomorskiego przyznał dofinansowanie w wysokości 5 477 910,64 zł na projekt pn. „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska” w ramach Działania 3.1 Edukacja przedszkolna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 6 444 600,75 zł. Projekt jest ujęty w Zintegrowanym Porozumieniu Terytorialnym dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska. Projekt realizowany będzie przez Gminę Kobylnica (Partnera Wiodącego) w partnerstwie z Miastem Słupsk, Miastem Ustka, Gminą Słupsk, Gminą Dębnica Kaszubska oraz Mentorzy Rozwoju Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli (podmiot spoza sektora finansów publicznych wyłoniony w drodze konkursu).

Przedsięwzięcie obejmie:

1. Tworzenie miejsc wychowania przedszkolnego poprzez dostosowanie lub adaptację (prace

remontowo-wykończeniowe) budynków i pomieszczeń, likwidację barier architektonicznych, wyposażanie placów zabaw, doposażenie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach w sprzęt i pomoce dydaktyczne w zależności od potrzeb rozwojowych dzieci, organizacja pomieszczeń dla dzieci w oddziałach integracyjnych i dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.

2. Kompleksowe wspomaganie przedszkoli w zakresie doskonalenia nauczycieli w aspekcie podnoszenia jakości kształcenia we wczesnej edukacji dzieci, rozwoju kompetencji kluczowych oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

3. Organizację zajęć dodatkowych, realizowanych poza pięciogodzinną bezpłatną podstawą programową, w tym zajęcia specjalistyczne, rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne i gimnastykę korekcyjną.

4. Indywidualizowane wsparcie dedykowane dzieciom z niepełnosprawnościami, obejmujące m.in. opracowanie programów i realizację zajęć dodatkowych, przygotowanie kadry dydaktycznej oraz szkolenia dla opiekunów.

5. Pracę środowiskową z opiekunami prawnymi dzieci na rzecz podnoszenia świadomości w zakresie wpływu edukacji przedszkolnej na rozwój dziecka.

Efektem projektu będzie:

- Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w Programie – 200 szt.

- Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej - 1 252 osób

- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 4 szt.

- Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – 112 osób

- Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu Programu – 23 osoby

Realizacja projektu potrwa do 31 grudnia 2018 r.

Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru

piątek, 21 październik 2016 11:06 Napisane przez

pasek EFSI

Miasto Słupsk otrzymało dofinansowanie zintegrowanego projektu złożonego w ramach przedsięwzięcia strategicznego „Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków pracy”  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Na projekt zintegrowany składają się:

1) Projekt pn. „Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru – podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku” w ramach konkursu w Poddziałaniu 3.3.1. Jakość edukacji zawodowej, Całkowita wartość: 6 294 749,74 zł, dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: 5 665 274,77 zł .

2) Projekt pn. „Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru – modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku” w ramach konkursu w Działaniu 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych. Całkowita wartość: 6 426 610,00 zł, dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 5 462 618,47 zł.

Szkoły objęte projektem zintegrowanym:

- Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Słupsku

- Zespół Szkół Technicznych w Słupsku

Celem głównym projektu zintegrowanego jest podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez ukształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych odpowiadających lokalnym i regionalnym potrzebom.

Cele szczegółowe to:

- Zwiększenie i usystematyzowanie współpracy szkół zawodowych z pracodawcami oraz szkołami wyższymi

- Zwiększenie szans uczniów szkół zawodowych na odniesienie sukcesu na rynku pracy

- Wzmocnienie atrakcyjności oferty szkół zawodowych

- Poszerzenie oferty w kształceniu ustawicznym, odpowiadającej bieżącym potrzebom pracodawców.

- Dostosowanie kompetencji zawodowych nauczycieli do wymogów dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.

Zakres projektu zintegrowanego obejmuje:

- podniesienie umiejętności i uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez 1050 uczniów (staże, praktyki, wizyty studyjne, kursy, zajęcia dodatkowe);

- doradztwo edukacyjno – zawodowe;

- doskonalenie kompetencji zawodowych 37 nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu (staże, kursy, zajęcia);

- doposażenie szkół w sprzęt i materiały dydaktyczne;

- prace inwestycyjne - adaptacja i modernizacja pomieszczeń na potrzeby pracowni kształcenia zawodowego.  

Oba projekty uzupełniają się i wzmacniają wzajemnie. Realizację projektu zintegrowanego zaplanowano do końca 2021 roku.

«startpoprz.12nast.koniec»
Strona 1 z 2

logotypy