Obszar Funkcjonalny – grupa docelowa objęta projektem

Miasto Słupsk wraz z gminami partnerskimi tworzy obszar wzajemnie zintegrowany i wzajemnie na siebie oddziałujący pod względem społeczno–gospodarczym. Miasto Słupsk, Powiat Słupski, Miasto Ustka, Gmina Ustka, Gmina Słupsk, Gmina Kobylnica i Gmina Dębnica Kaszubska stanowią grupę docelową projektu dobraną ze względu na istniejące pomiędzy tymi JST silne lub bardzo silne relacje przestrzenne tj.: suburbanizacja, dojazdy do pracy i szkół, połączenia komunikacyjne, dostępność transportowa, dostępność usług publicznych, administracji oraz specjalistycznych usług medycznych. Współpraca partnerska i dobór tych gmin jako grupy docelowej projektu przyczynić się ma do wzmocnienia potencjału oraz integralności przestrzennej obszaru funkcjonalnego m. Słupska. Realizacja projektu w partnerstwie z gminami przyczyni się do zapewnienia jak najszerszego wykorzystania potencjału obszaru poprzez kompleksowe podejście do planowania rozwoju i rozwiązywania problemów wszystkich JST w obszarze funkcjonalnym miasta Słupska. Współpraca z partnerami polegać ma na uzgodnieniu i wspólnej realizacji przedsięwzięć o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym z różnych obszarów tematycznych służących wykorzystaniu szans rozwojowych.

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 09 czerwiec 2014 19:54

logotypy