Pomorskie Trasy Rowerowe R-10

Bez nazwy

W dniu 18 grudnia 2018 r. decyzją Zarządu Województwa projekt partnerski pn. . „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 – Partnerstwo Gminy Ustka” został wybrany do dofinansowania.

Wniosek o dofinansowanie przedmiotowego przedsięwzięcia złożony został w ramach Przedsięwzięcia Strategicznego Pomorskie Trasy Rowerowe R-10 do Działania 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego (Oś Priorytetowa 8 Konwersja) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany będzie na podstawie Umowy partnerskiej nr 1/RPOWP/ 2018r. z dnia 30.05.2018 r. pomiędzy Gminą Miasto Ustka - Partnerem Wiodącym i Miastem Słupsk - Partnerem w Projekcie.

Założeniem Przedsięwzięcia Strategicznego Pomorskie Trasy Rowerowe R-10 w części dotyczącej niniejszego partnerstwa jest budowa trasy rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla rowerzystów, a także oznakowanie całości zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Na terenie Słupska przewidziano budowę drogi rowerowej o nawierzchni bitumicznej wzdłuż ulicy 3-go Maja od skrzyżowania z ulicą Chrobrego do skrzyżowania z ulicą Sobieskiego o dł. ok. 1 km stanowiącej uzupełnienie dotychczas wybudowanych odcinków dróg rowerowych trasy R10 wzdłuż ul. 3- go Maja od granicy z gminą Słupsk do skrzyżowania z ulicą Chrobrego, następnie od skrzyżowania z ulicą Sobieskiego do skrzyżowania z ul. Kołłątaja oraz wzdłuż ul. Kołłątaja do dworca PKP. W ramach inwestycji przewidziano budowę dwóch miejsc postojowych, montaż 3 ławostołów, 2 koszy na śmieci, 10 wolnostojących stojaków rowerowych, tablicy informacyjnej i przybornika rowerowego. Całkowita długość trasy R-10 na terenie Miasta Słupska to 3,76 km.

Na terenie Gminy Miasto Ustka projektowana trasa rowerowa poprowadzona będzie od granicy miasta z gminą Ustka ulicami: Polną, Darłowską, wzdłuż zachodniego brzegu rzeki Słupi, kładką przez rzekę Słupia, Ogrodową, ul. Sportową, ul. Grunwaldzką, drogą na os. Żuławy stanowiącą przedłużenie ul. Jagiellońskiej, wzdłuż ogrodzenia terenów sportowych zlokalizowanych przy ul. Grunwaldzkiej (OSIR) do ul. Rybackiej. Po zrealizowaniu inwestycji łączna długość trasy R10 na terenie Gminy Miasto Ustka wyniesie ok. 4,67 km.

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej Dwumiasta Słupsk- Ustka z zamiarem doprowadzenia do zwiększenia liczby turystów odwiedzających miasta oraz doprowadzenie do ciągłości trasy rowerowej R-10 o znaczeniu międzynarodowym, w jej przebiegu przez miasto Ustka i Słupsk i zapewnienie jej zgodności z wymogami europejskiej sieci międzynarodowych tras rowerowych EuroVelo.

Okres realizacji projektu 2018-2020

Całkowita wartość projektu 6 943 429,58 zł, w tym:

wydatki kwalifikowane Miasta Słupska: 956 173,95 zł,

dofinansowanie EFRR 453 895,77 zł,

wkład własny 502 278,17 zł.

Ostatnio zmieniany piątek, 19 lipiec 2019 10:37

logotypy